William Jones Language Instruction and Consultancy Centre SIA
PRIVĀTUMA POLITIKA

Uzņēmuma pamatdarbība
William Jones Language Instruction and Consultancy Centre SIA, kā valodu centrs (turpmāk – Valodu centrs) Latvijā sniedz angļu, vācu un franču valodu apmācības pakalpojumus gan individuālās nodarbībās, gan grupās un bērnu vasaras nometnēs, TOEFL un IELTS sagatavošanas nodarbības. Valodu centrs, kā pārzinis galvenokārt apstrādā personas datus par apmācību dalībniekiem, klientiem – juridiskajām un to pilnvarotajām personām.

Šī privātuma politika izskaidro, kādā veidā Valodu centrs apstrādā personas datus un sniedz informāciju par datu subjekta tiesībām saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu Nr.2016/679 (turpmāk- Regula).

Valodas centra kontaktinformācija:
Pārzinis: William Jones Language Instruction and Consultancy Centre SIA
reģistrācijas numurs 40103642741
Kontaktadrese: Rīga, Cēsu iela 31, k-3 5 stāvs
E-pasta adrese: info@wjones.lv
Telefons: +37120112482.

Valodu centrs, kā pārzinis veic darbību Latvijā un izpilda Regulas prasības Latvijā.

 Kādus personas datus apstrādā Valodu centrs?
Lielāko daļu personas datu Valodu centrs iegūst ar mājas lapas starpniecību.
Nosūtot personas datus mums, datu pārraides savienojums tiek šifrēts.
Valodu centrs, sniedzot pakalpojumus, kā pārzinis apstrādā personas datus šādiem mērķiem:

Personas datu apstrādes procesi un mērķi Apstrādātie personas dati
Pieteikums apmācībām un nometnēm Apmācību dalībnieka vārds, uzvārds, kontaktinformācija: telefons, e-pasts, bērna vārds uzvārds, zināšanu tests
Līguma izpilde, uzskaite un sniegto pakalpojumu maksājumu izpildes administrēšana Vārds, uzvārds, bērna vārds,  uzvārds, bankas konta numurs (atsevišķos gadījumos), personas kods (atsevišķos gadījumos), maksājuma summa, rēķina numurs, automašīnas numurs, apmācības testi, mājas darbi, progresa testi, apmierinātības aptaujas
Saziņa ar klientu – juridisku personu Klienta – juridiskas personas kontaktpersonas vārds, uzvārds, telefons, e-pasta adrese

Valodu centrs kā datu pārzinis neapstrādā īpašas kategorijas personas datus par klientiem.

Valodu centrs, kā apstrādātājs var saņemt dažādus personas datus no saviem klientiem – juridiskajām personām, gadījumos, kad Valodu centrs, nodrošinot pakalpojumu klienta juridiskās personas darbiniekiem un klients veic apmaksu par pakalpojumu.

Kādi ir Valodas centra personas datu apstrādes tiesiskie pamati?
Valodas centrs apstrādā personas datus uz datu subjekta piekrišanas pamata (piemēram, pieteikšanās apmācībām, līdz apmaksas veikšanai), uz līguma pamata (apmaksa par apmācībām ir veikta), likuma pamata (norēķinu informācijas uzkrāšana grāmatvedības normatīvo aktu izpildei) un leģitīmās intereses pamata (dalībnieku datu uzkrāšana, datu subjektu iesniegumu un sniegto atbilžu uzkrāšana).

Personas datu saņēmēju kategorijas
Valodu centrs atsevišķos gadījumos nodod personas datus apstrādātājam (e-pastu serveris), kā arī var sniegt informāciju likumā noteiktos gadījumos valsts iestādēm vai amatpersonām.

 

Personas datu glabāšana
Valodu centrs glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

  • ir noteikts juridisks pienākums datus glabāt noteiktu laiku saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
  • ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;
  • ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;
  • ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.

Datu subjekta tiesības

Lai piekļūtu saviem personas datiem, kurus Valodu centrs apstrādā, datu subjektam ir jāiesniedz iesniegums, kas adresēts: William Jones Language Instruction and Consultancy Centre SIA, Rīga, Cēsu iela 31, k-3 5 stāvs vai elektroniski parakstīts iesniegums, kas nosūtīts uz Valodu centra e-pasta adresi: info@wjones.lv.

Datu subjektam saistībā ar konkrēto personas datu apstrādi papildus ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.

Valodu centrs veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi). Pieprasīto informāciju var saņemt klātienē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu), vai pa pastu, kas tiks nosūtīts uz iesniegumā norādīto adresi ierakstītā pasta sūtījumā.

Pretenziju gadījumā datu subjekts var iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai Rīgā, Blaumaņa ielā 11/13-11, LV-1010.

 Izmaiņas Privātuma politikā

Šī ir privātuma politikas dokumenta versija Nr.2019/01.

Valodu centrs ir tiesīgs mainīt šo privātuma politiku un izmaiņas tiks publicētas šajā interneta vietnē.